Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem gazetki Poliglot w trzech językach

/angielskim, francuskim i niemieckim/

 

Menu: Zakładka ➜ O szkole ➜ Języki obce ➜ Poliglot

 

Zapraszam do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie

Etap szkolny odbędzie się w styczniu, informacja z dokładną datą zostanie wywieszona na tablicy w holu głównym szkoły. Osoby

zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszę o zgłoszenie się do nauczycielki geografii – Agnieszki Kulka-Radko (sala 36).

Termin zgłoszeń: 20.12.2019r.

 

Informacje szczegółowe:

 • Organizator konkursu

Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

 • Cele konkursu

 • poznawanie własnego regionu, w tym jego dziedzictwa kulturowego, jako części Polski i Europy

 • pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem i regionem

 • przygotowanie młodzieży do zbierania, analizowania i prezentowania wiedzy geograficznej

 • prezentowanie wyników analiz geograficznych różnymi metodami

 • przekonanie o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz podejmowania działań na rzecz zachowania ich

 • dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

 • Terminarz konkursu

 • do dnia 18.12.2018 przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie do ZSHG w Gdyni

 • do 11.02.2020 przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych

 • 14.02.2020 informacja na stronie ZSHG o uczniach, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu

 • 03.04.2020 godz. 10.00 finał konkursu w ZSHG w Gdyni

 • Tematyka konkursu

Tematem konkursu jest geografia i turystyka województwa pomorskiego, a w szczególności: położenie geograficzne, rzeźba terenu,

wody, klimat, gleby, roślinność, ochrona przyrody, najważniejsze obiekty turystyczne, gospodarka regionu.

 • Ocenie podlega

w etapie szkolnym można uzyskać maksymalnie 45 punktów,

w finale konkursu można uzyskać:

od 0 do 20 punktów za test wiedzy o województwie pomorskim

od 0 do 6 punktów za poszczególne elementy prezentacji multimedialnej:

Oryginalność tematu

* Poprawność merytoryczna

* Sposób przedstawienia prezentacji

* Poprawność wykonania prezentacji

* Prezentacja ucznia

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów (20 punktów za test oraz 30 za prezentację).

 • Finał konkursu

Każdy z uczniów, który zakwalifikował się do finału, przygotowuje prezentację multimedialną (trwającą do 10 minut). Prezentacja

powinna obejmować specyfikę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną lub kulturową dowolnie wybranego miejsca w naszym

województwie. Może to być wieś, dzielnica, ulica – miejsce wyróżniające się szczególnymi walorami turystycznymi. Prezentacja może

być wykonana w dowolnym programie.

Przed prezentacją finaliści rozwiązują test wiedzy o województwie pomorskim.