Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W imieniu Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Gdyni chciałbym zachęcić wszystkich Uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w niecodziennym konkursie. Konkurs polega na wykonaniu przedmiotu użytku codziennego (zabawka, pomoc naukowa, przedmiot wykorzystywany w domu lub w szkole itp.), w całości z materiałów już raz wykorzystanych – odpadów powstających w domu. Praca może być efektem pracy indywidualnej bądź rodzinnej. Termin wykonania i przesłania prac – 15.10.2020r.

Osoby, które wezmą udział proszę o przesłanie zdjęcia pracy na adres podany w regulaminie oraz na adres a.kulka@lo9.gdynia.pl

 

regulamin konkursu poniżej

 


 

 

 

 

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs zostaje ogłoszony pod nazwą „Sprzątanie Gdyni 2020”.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wszyscy, w szczególności uczniowie placówek oświatowych na terenie Miasta Gdyni.
 3. Celami Konkursu są:
 1. zainteresowanie tematyką czystości w okolicy,
 2. promowanie międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”,
 3. aktywne i kreatywne spędzanie czasu z rodziną,
 4. edukacja na temat gospodarowania odpadami.
 5. Organizatorem Konkursu jest Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, zwany dalej Organizatorem.
 6. Konkurs
 7. Warunkiem uczestnictwa ucznia w Konkursie jest:
  1. podpisanie klauzuli zgody opisanej w 6 Regulaminu. Zgodę tę wyraża uczeń jeżeli ukończył 16 rok życia. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 roku życia, zgodę tę podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem,
  2. dołączenie w serwisie społecznościowym facebook.com do grupy „SEGREGUJ.TO w Gdyni”.

§ 2

Zasady konkursu

 1. Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne.
 2. Do Konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko / adres/adres e-mail] na potrzeby konkursu.
 4. Osoby niepełnoletnie przystępując do Konkursu niniejszym potwierdzają zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
 5. Prace przesyłamy na adres email: a.madejska@gdynia.pl
 6. Termin nadsyłania prac do Wydziału Środowiska UM Gdyni, upływa 15 października 2020 roku o godzinie 1545.
 7. Prace nadesłane na Konkurs oceni Komisja w składzie:

- Dorota Marszałek-Jalowska – kierownik Referatu Ekorozwoju;

- Anna Bubel;

- Agata Madejska

 1. Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę następujące aspekty prac zgłoszonych na Konkurs:
  1. zgodność z wymaganiami określonymi w pkt 11;
  2. pomysłowość, kreatywność, funkcjonalność, przydatność, stopień trudności wykonania, ilość użytych materiałów do wykonania pracy przy zachowaniu poniższych wymagań;
  3. sposób wykorzystania materiałów odpadowych;
  4. walory artystyczne zdjęcia wykonanej pracy.
  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni spośród uczestników, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję do 21 października 2020 r.
  6. Zwycięzcy, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni droga elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłoszeniu pracy.
  7. Praca konkursowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania:

a) praca musi być wykonana z odpadów, które są wykorzystywane do recyklingu, np. : butelka, nakrętka, stare gazety, opakowania, stare urządzenia, którym nadamy nowe życie- prace wykonane w widoczny sposób z materiałów zakupionych tylko do celu wykonania pracy konkursowej będą dyskwalifikowane,

b) wykonana praca musi być przedmiotem, który będzie wykorzystywany w życiu codziennym, może to być zabawka, pomoc naukowa, rzecz przydatna i wykorzystywana w domu, w szkole, w pracy,

c) na wskazany adres email należy wysłać zdjęcie wykonanej pracy.

§ 3

Nagrody

 1. Autorowi najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda rzeczowa – Deskorolka elektryczna.
 2. Komisja Konkursowa może przyznać także dodatkowe wyróżnienia i ewentualne nagrody specjalne.
 3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, których prace zostały wskazane przez jury jako najlepsze, celem ustalenia sposobu odbioru nagród.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Złożenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.gdynia.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.