Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Realizacją tematu „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście” będzie przedstawienie rozwiązań wykorzystywanych na terenach zurbanizowanych mających na celu adaptację do zmian klimatu i korzystnie wpływających na jakość życia. Uczniowie obserwują przykłady działań integrujących struktury zieleni i gospodarkę wodną w miejscu zamieszkania, np. ogrody deszczowe, parki kieszonkowe, łąki kwietne, zielone dachy, fasady, niecki/rowy bioretencyjne. Fotografie mogą przedstawiać małą i dużą retencję, np. oczka wodne, stawy/zbiorniki retencyjne. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury można także pokazać na przykładzie powierzchni przepuszczalnych dla wody np. na boiskach lub parkingach. Osoby zainteresowane prosimy o  zgłaszanie się do pani Małgorzaty Turyn (sala nr 41)
 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu poniżej
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs fotograficzny – XIII edycja

„Błękitno-zielona infrastruktura w moim mieście”

Konkurs skierowany do uczniów klasy IV - VIII szkół podstawowych

oraz szkół ponadpodstawowych

 

Termin nadsyłania zgłoszeń

 

 

Do 30 listopada 2020

Czas trwania konkursu w placówce

Do 26 lutego 2021

Ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku

Do 5 marca 2021

Ocena komisji

Do 31 marca 2021

Zamieszczenie wyników
na stronie Związku

Do 30 kwietnia 2021

Pisemne powiadomienie laureatów o wynikach

Maj/czerwiec 2021

Wręczenie nagród

Czerwiec 2021

Błękitno zielona infrastruktura jest istotnym komponentem struktury przestrzennej

terenów zurbanizowanych. Składa się z szeroko rozumianych miejskich terenów zieleni,

zarówno urządzonych, jak i tych pozostających w stanie naturalnym oraz z cieków
i zbiorników wodnych zlokalizowanych w danym obszarze,

Elementy błękitno-zielonej infrastruktury często pełnią wiele funkcji jednocześnie,
np. wspomagają małą retencję, czyli pochłaniają wodę z opadów, nawilżają powietrze, oczyszczają wodę, zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła.
Jest to szczególnie istotne w kontekście łagodzenia
i adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym jakości naszego życia i ochrony zdrowia

Zgłoszenie do udziału w konkursach ekologicznych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Ponadto istnieje możliwość zapisania, korzystania i rozpowszechniania wizerunku uczestników. Więcej informacji na stronie 4 niniejszej broszury.


REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego będącego częścią działań edukacyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zsiedzibą w Gdyni na terenie jego działania.

2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zsiedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej Regulaminu, zwanym Związkiem.

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych klas IV –VIII, szkół ponadpodstawowych z placówek z terenu działania Związku,
tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin:

Kosakowo, Szemud, Wejherowo.

4. Temat konkursu fotograficznego:„Błękitno –zielona infrastruktura w moim mieście”

5. Cel konkursu:

a)

Przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności
za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego;

b)

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody, postawy odpowiedzialności
i ciekawości poznawczej oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającejrozwoju społecznemu;

c)

Zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów wtrakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz bezpośrednia nawiązywanie do regionu, w którym uczeń mieszka.

6. Warunki udziału w konkursie:

a)

Przed rozpoczęciem konkursu: dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularz zgłoszeniowy

do   pobrania   ze   strony internetowej www.kzg.pl (zakładka „Edukacja -

 • Formularze”) lub w niniejszej broszurze.
 • Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
  i Chylonki”, ul.Konwaliowa 1, 81 –651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58624-45-99 w. 43.

b)

Po realizacji konkursu: dostarczenie do siedziby Związku pisemnego formularza z realizacji konkursu wraz z podpisanymi zgodami uczestników konkursu. Zgodę tę wyraża uczeń, jeżeli skończył 16 rok życia. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 roku życia, zgodę tę podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Zgody składane są szkolnemu

koordynatorowi konkursu, który przekazuje je organizatorowi wraz z wypełnionym formularzem z realizacji konkursu. Wzory formularzy do pobrania ze strony internetowej www.kzg.pl(zakładka „Edukacja -> Formularze”).

7. Harmonogram konkursu:

- nadsyłanie zgłoszeń: do 30 listopada 2020

- czas trwania konkursu: od dnia zgłoszenia udziału do 26 lutego 2021 r.

- ostateczna data dostarczenia prac do Związku 05 marca 2021

- ocena Komisji do 31 marca 2021 r.

- umieszczenie wyników na stronie www.kzg.pl do 30 kwietnia 2021 r.

- wręczenie nagród – czerwiec 2021 r.

8. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:

a)

Konkurs przebiega w następujących kategoriach:

- szkoły podstawowe klasy IV – VI

- szkoły podstawowe klasy VII – VIII

- szkoły ponadpodstawowe

b)

Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu (1 osoba), który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki;

c)

Koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz
z realizacji konkursu”, w którym podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”,
a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły. Wydrukowany
i uzupełniony formularz z realizacji konkursu oraz zgody uczestników dostarcza do siedziby Związku osobiście lub przesyła pocztą tradycyjną. Fotografie konkursowe wraz z opisem należy dostarczyć na elektronicznym nośniku danych osobiście lub przesłać pod adres dos@kzg.pl (e-mailem albo za pośrednictwem strony wetransfer.com) zgodnie z harmonogramem konkursu ularzy do pobrania ze strony internetowej Związku

(wzór formularzy do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl zakładka „Edukacja -> Formularze”);

d)

Uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką szkolnego koordynatora konkursu oraz/lub „nauczycieli realizujących”

e)

Jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn: na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dola Redy
i Chylonki”

f)

Realizacją tematu „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście” będzie przedstawienie rozwiązań wykorzystywanych na terenach zurbanizowanych mających na celu adaptację do zmian klimatu i korzystnie wpływających na jakość życia. Uczniowie obserwują przykłady działań integrujących struktury zieleni i gospodarkę wodną w miejscu zamieszkania, np. ogrody deszczowe, parki kieszonkowe, łąki kwietne, zielone dachy, fasady, niecki/rowy bioretencyjne. Fotografie mogą przedstawiać małą i dużą retencję, np. oczka wodne, stawy/zbiorniki retencyjne. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury można także pokazać na przykładzie powierzchni przepuszczalnych dla wody np. na boiskach lub parkingach.

g)

Każda fotografia musi zawierać opis: imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, adres szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem, tytuł pracy, miejsce i data wykonania fotografii, opis zdjęcia (max 2 zdania o miejscu wykonania, uzasadnienie wyboru),

h)

Wysyłając pliki cyfrowe należy uwzględnić następującą specyfikację: format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość), rozdzielczość: min 300 dpi, plik nie większy niż 10 MB;

i)

Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);

j)

Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży

9. Ocena zdjęć:

a) Ocenie podlega m. in. treść, spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, oryginalność ujęcia tematu, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu;

b)

Komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II, III miejsce wg kryteriów podanych w pkt. 8a Regulaminu; Komisja może przyznać również wyróżnienia;

c)

W przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród.

10.

Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowo-rekreacyjny

11.

Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.

12.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w Internecie, prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

13.

Zestawienie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej Związku www,kzg.pl do 30 kwietnia 2021 r, w zakładce „Edukacja/Wyniki konkursów i działań ekologicznych”.

14.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły na początku czerwca 2021 r.

15.

Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.

16.

Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od niej nie przysługują.

17.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.www.kzg.pl

zakładka „Edukacja

-