tydzienrownosci

Gimnazjum nr 10, Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące w dniach 9-13 marca 2015 r. zaplanowały projekt edukacyjny pt. "Tydzień Równości". Projekt ten realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła Równego Traktowania" Fundacji im. prof. Bronisława Geremka, z którą nasze szkoły nawiązały współpracę. Nauczyciele koordynatorzy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez prawników,trenerów antydyskryminacyjnych i innych specjalistów zajmujących się tą tematyką. Pan wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz objął projekt „Tydzień Równości" swoim patronatem.

Nasi uczniowie spotykając się z przejawami dyskryminacji nie zawsze potrafią je zidentyfikować, sami nieświadomie posługują się mową nienawiści. Celem projektu jest uświadomienie uczniom potrzeby przeciwdziałania przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Zależało nam na współpracy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz uczniów słyszących i niesłyszących. Projekt przewiduje zadania w zakresie przeciwdziałania dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz kobiet, szczególnie w sferze zawodowej i ekonomicznej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

warsztaty na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych i jej przeciwdziałaniu

 filmowa sonda uliczna nt. dyskryminacji niepełnosprawnych

 debata oksfordzka o pozycji kobiet w społeczeństwie

 warsztaty przeciwko przemocy.

Część zajęć przeprowadzą profesjonalni trenerzy z Fundacji im. prof. B. Geremka. Finał podsumowujący działania przeprowadzone w wybranych 60 szkołach z całej Polski odbędzie się pod koniec maja 2015 roku w siedzibie Sejmu RP.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom młodzi ludzie staną się orędownikami działań antydyskryminacyjnych, a tym samym przyczynią się do rozwoju bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

Koordynatorkami Projektu są panie: Małgorzata Onasch –Ptaszyńska, Maria Łojek- Kurzętkowska.

tydzienrownosci1