INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do wspólnej zabawy, integracji oraz sprawdzenia swoich sił,  wiedzy  i umiejętności. Rajd  organizowany jest jako kontynuacja inicjatywy podjętej  w 2015 r., kiedy to w ramach  obchodów Roku Franciszki Cegielskiej postanowiono corocznie organizować dla dzieci  i młodzieży gdyńskich szkół Rajd, który upamiętniać będzie Panią Prezydent.
Rajd odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. (piątek)
- zbiórka
przed wejściem głównym Cmentarza Witomińskiego, godz. 11.00, zakończenie około godz. 16.00 na terenie IX LO w Gdyni, ul. Orłowska 57
Telefon kontaktowy: Katarzyna Szymańska: 691 31 24 01
 
 
  
Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa, wyposażenia drużyn itp. znajdziecie w regulaminie poniżej
 
 
Regulamin III Gdyńskiego Rajdu im. Franciszki Cegielskiej 2017
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Rajd organizowany jest przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni przy współpracy z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej PKM w Gdyni oraz z Panem Markiem Romanowskim (KTP PTTK MW „Marwojek”)
Rajd jest objęty patronatem honorowym:
Senatora RP Sławomira Rybickiego
Posła na Sejm RP VIII Kadencji Kazimierza Plocke 
oraz Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka
Celem rajdu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego trybu życia, popularyzowanie walorów przyrodniczych i historycznych miasta Gdyni, upowszechnianie wiedzy o Gdyni oraz śp. Franciszce Cegielskiej, promocję miasta 
i regionu wśród jego najmłodszych mieszkańców oraz doskonalenie umiejętności 
z zakresu topografii. 
Rajd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami, którzy pełnią rolę opiekunów.
UCZESTNICY
 
Uczestnikami rajdu są drużyny, do których należy doliczyć  nauczyciela - opiekuna.
Nauczyciel pełni rolę opiekuna drużyny, ale nie bierze udziału w zadaniach rajdowych.
Nauczyciel - opiekun jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami i odpowiada wraz z przewodnikiem oraz zabezpieczeniem medycznym za bezpieczeństwo swoich podopiecznych w czasie trwania rajdu.
 
ZAPEWNIAMY 
atrakcyjną trasę rajdu 
(prowadzenie: Pan Marek Romanowski, KTP PTTK MW „Marwojek”)
dyplom uczestnictwa w Rajdzie dla każdej drużyny,
pamiątkowe gadżety dla uczestników,
nagrody dla uczestników konkursów,
posiłek regeneracyjny na zakończenie Rajdu – wojskowa grochówka i napoje
zabezpieczenie medyczne podczas Rajdu (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza)
 
ZGŁOSZENIA
 
Drużyna powinna zgłosić się drogą elektroniczną podając imiona i nazwiska składu drużyny, imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela - opiekuna i nazwę szkoły wraz z adresem do dnia 17 października 2017 r. na adres: kszymanska@interia.pl (ewentualne zmiany personalne składu można zgłosić w dniu rajdu).
Ze względu na ograniczoną liczbę drużyn będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń.
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE DRUŻYNY
 
dowód tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja) 
suchy prowiant i napoje na trasę
obuwie i odzież przystosowane do pogody i rajdu
 
TRASA
 
ZBIÓRKA godz. 11.00 – wejście główne Cmentarza Witomińskego 
dalej:  Witomino Cmentarz - uczczenie pamięci Franciszki Cegielskiej: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy – wiadukt drogowy -  ogródki działkowe (Witomino) - wiadukt kolejowy (Mały Kack) - kładka na Kaczej - ul. Sieradzka - ul. Racławicka - ul. Olgierda - tunel dla pieszych - ul. Spokojna - pętla autobusowa (ul. Spokojna) - ul. Oficerska - ul. Inżynierska - kładka nad torami - ul. Orłowska (IX LO) --> (ok. 10,5 km - czas przejścia ok. 3,5 godz.)   
 
ZAKOŃCZENIE w godzinach 15.00- 16.00 podczas którego przewidziano konkurs wiedzy o Gdyni Orłowie i Franciszce Cegielskiej.
 
 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Udział w rajdzie jest dobrowolny. W rajdzie  uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.
Organizator nie odpowiada prawnie jak i finansowo za jakiekolwiek szkody, które zostaną wyrządzone przez któregokolwiek
z członków grupy.
Wszelka działalność wykraczająca poza program rajdu wymaga wcześniejszej zgody organizatora.
Podczas rajdu ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina i bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i osób odpowiedzialnych za zadania.
Ze względów technicznych organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości drużyn uczestniczącej w rajdzie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.
Podczas trwania rajdu uczestnicy oraz organizatorzy mają zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz psychotropowych.
Wszelkie pytania powinny być kierowane do organizatorów.
Złamanie postanowień niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie z udziału w rajdu. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.
Regulamin może ulec zmianie. O jakichkolwiek zmianach w regulaminie organizator zobowiązany jest poinformować uczestników rajdu najpóźniej w dniu rozpoczęcia rajdu.
Wydarzenie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu: 
Senatora RP Sławomira Rybickiego, 
Posła na Sejm RP VIII Kadencji Kazimierza Plocke
Rady Rodziców IX LO w Gdyni
Urzędu Miasta Gdyni.
Z POZDROWIENIEM! 
ORGANIZATORZY