Doradca zawodowy

Informacja dla uczniów i rodziców

W IX Liceum Ogólnokształcącym porad z zakresu  doradztwa zawodowego

udzielają:  p. Beata Adamczyk-psycholog szkolny – gabinet 57

                              p. Agnieszka Mestek-Giedrys-pedagog szkolny – gabinet nr 53A

                              p. Danuta Paszka-wicedyrektor -  gabinet nr 7

 Zainteresowanych uczniów prosimy o wcześniejsze umówienie się z w/w paniami. 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Barometr Zawodów https://barometrzawodow.pl
Gdy wejdziemy na stronę i najedziemy kursorem na dane województwo wyświetlą nam się prognozy dla powiatów, prognozy na mapach i prognozy w tabelach. Jednak najciekawsze wydają nam się PLAKATY, w których można szybko sprawdzić zawody nadwyżkowe, deficytowe i w równowadze dla powiatów i województwa. 
Może to być ciekawa pomoc w wyborze ścieżki zawodowej - tym bardziej, że co roku jest aktualizowana

 

           

 

Ruszyła 7. edycja Olimpiady Wiedzy o Planowaniu
i Zarzadzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

        i podobnie jak w latach ubiegłych będzie przebiegać w trzech etapach.

Dwa pierwsze etapy będą odbywały się drogą internetową:

 I etap 02.12.2016-15.01.2017

II etap 03.02-15.03.2017

III etap w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się w Warszawie.

Głównym celem olimpiady jest:

-podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową ,

- podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Celem długoterminowym jest: zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową.

            Olimpiada ma tworzyć atmosferę pracy twórczej nad rozwiązywaniem problemów związanych z trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom podczas Olimpiady, będą wymagać stosowania rozwiązań nietuzinkowych oraz wymuszać poszukiwania w zakresie zdobywania różnego rodzaju informacji i rozwiązań dla jak najlepszego zaplanowania drogi zawodowej.

Zadania Olimpiady oparte są na materiale, jakim posługuje się doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz elementach wiedzy związanej z takimi przedmiotami, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.

Rozwiązywanie zadań będzie wymagało zarówno wiedzy, jak i umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni i przewidywania oraz kreatywności. Trudność zadań rośnie. Kolejne etapy Olimpiady będą zawierać coraz trudniejsze zadania. Po więcej informacji odsyłamy do strony internetowej: http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl/

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w olimpiadzie.    

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do:

pani Doroty Twarowskiej oraz doradców zawodowych: pani Beaty Adamczyk, 

pani Danuty Paszak,  pani Agnieszki Mestek-Giedrys.

Udzielimy również wszelkich niezbędnych informacji i pomożemy się przygotować                  do Olimpiady. J

 

 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2.  Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,

• problemy zdrowotne,

• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

 1. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 2. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

 • rynku pracy,

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach

• świata pracy,

 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami

• programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 3. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły
 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 1. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.
 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza