Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe - informacja dla uczniów i rodziców

W IX Liceum Ogólnokształcącym porad z zakresu  doradztwa zawodowego udzielają:  

                              p. Agnieszka Mestek-Giedrys - pedagog szkolny – gabinet nr 53A

                              p. Danuta Paszka-wicedyrektor -  gabinet nr 7

                               p. Katarzyna Pucyło - sala nr 49

 Zainteresowanych uczniów prosimy o wcześniejsze umówienie się z w/w paniami. 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

 2.  Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,

• problemy zdrowotne,

• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

 1. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

 2. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 3. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

 4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

 • rynku pracy,

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach

• świata pracy,

• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami

• programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

 3. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły

 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 1. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza