Kalendarium roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

1

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3 Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017 r. (woj. pomorskie)

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Zakończenie zajęć

w klasach programowo najwyższych  w szkołach

ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Egzamin maturalny

 

Terminy egzaminu maturalnego:

4 - 26 maja 2017 r. – część ustna

4 – 24 maja 2017 r. – część pisemna

Szczegółowy harmonogram części pisemnej ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (dostępny jest na stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).

Część ustna przeprowadzona zostanie wg harmonogramu ustalonego w szkole.

(podstawa prawna: art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn.zm.)

7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

8 Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

 

ZARZĄDZENIE NR  1/16/17

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia  21 września 2016 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wprowadzam  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

  1. 2 września 2016 r. (piątek)
  2. 31 października 2016 r. (poniedziałek)
  3. 2 maja 2017 r.   (wtorek)
  4. 4 maja 2017 r. (czwartek) - pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
  5. 5 maja  2017 r.  (piątek)  - pisemny egzamin maturalny z matematyki
  6. 8 maja  2017 r.    (poniedziałek)  - pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
  7. 16 czerwca  2017 r. (piątek)

                                                                                                            dyrektor

                                                                                              Wiesława Krysztofowicz

 

 

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza