Matura

 INFORMACJE DLA  MATURZYSTÓW

 

   

Harmonogram, komunikaty i informacje

 

INFORMACJA O OGŁASZANIU WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO 2017 r.
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wydanie świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się w szkole dnia 30 czerwca 2017 r.  o godz. 9.00
EGZAMIN POPRAWKOWY
Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:  
przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
Absolwent spełniający w/w warunki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu ZE (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwenci z lat 2015-2017 wypełniają Zał. 7a_N, absolwenci z lat wcześniejszych wypełniają Zał. 7b_S.
Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym:  22 sierpnia 2017 r.  godz. 9.00
Część ustna z języka polskiego i z języków obcych nowożytnych w terminie: od 23 do 25 sierpnia 2017 r.   (szczegółowy termin egzaminów poprawkowych w części ustnej podany zostanie w późniejszym terminie). 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – zarówno część pisemna jak i część ustna –odbywa się w szkole.
Termin ogłoszenia wyników tj. wydania zdającym świadectw i informacji o wynikach - po egzaminie poprawkowym: 12 września 2017 r.
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza