INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Instrukcja dla zdających egzamin maturalny znajduje się w zakładce MATURA w folderze DLA UCZNIA   

                                            

INFORMACJE DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH:

 

Nauczanie hybrydowe:  od 17 do 28 maja 2021 r.zgodnie z podanym harmonogramem

 

Wystawienie propozycji ocen:  do 18 maja 2021 r. 

 

Zebranie z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami w formie zdalnej: 19 maja 2021 r.  od 17.30 do 19.00

w celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami w zakładce "O SZKOLE" podajemy służbowe adresy mailowe

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  3 i 4 czerwca 2021 r.

Ostateczne wystawienie ocen:  do 18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna:  21 czerwca 2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego:  25 czerwca 2021 r.

 

Drodzy Uczniowie,

 

minęło już pół roku, odkąd uczymy się zdalnie. Męczyliśmy się z tym, szukaliśmy sposobów na własną aktywność, z czasem nieco zdążyliśmy się do tej sytuacji przystosować i przyzwyczaić. Do kontaktów poprzez ekran, do działania na niższych obrotach, do swobody w planowaniu czasu…

Teraz po raz pierwszy pojawiła się realna perspektywa powrotu do szkoły w normalnym, stacjonarnym trybie. Być może ostatni miesiąc roku szkolnego spędzimy  znowu razem w murach szkoły. Jak się z tym czujemy? 

Nic dziwnego, jeśli masz mieszane uczucia. Jeśli z jednej strony może wolisz uczyć się i kontaktować z nauczycielami w szkole, może cieszysz się na powrót do codziennych kontaktów towarzyskich, do tzw. „normalności” - z drugiej strony, masz różne obawy

Czy dasz radę? Czy wrócisz do rytmu w ciągu paru tygodni? Czy to warto, tak wracać na sam koniec roku szkolnego? Czy nauczyciele nie będą chcieli szybko wszystkiego nadrabiać? Czy dogadasz się z ludźmi w klasie?

Nauczyciele także się niepokoją, przez wiele miesięcy widzieli tylko Wasze ikonki na monitorze komputera. Kim staliście się przez ten czas? Jak z Wami pracować? 

Nikt nie zna dziś odpowiedzi na wszystkie pytania, tak jak nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Ale jedno jest pewne – wszyscy mamy prawo do posiadania i wyrażania własnych potrzeb i uczuć, do szukania rozwiązań i popełniania błędów. W tak zmiennych, niespokojnych czasach to nieuniknione.

Dlatego apelujemy! – bądźmy sobą. Nie wstydźmy się swoich odczuć ani nie bądźmy zbyt surowi dla innych. Postarajmy się zachować spokój i mieć dużo wyrozumiałości dla siebie samych, dla koleżanek i kolegów oraz dla nauczycieli i pracowników szkoły. Zachowując wrażliwość, dbając o swój komfort i komfort innych, dając sobie przestrzeń – poradzimy sobie razem na pewno.

Każdy, kto potrzebuje rozmowy, rady, uporządkowania swoich myśli i uczuć – może się zgłosić do naszego zespołu psycholożek i pedagożek. Zrobimy, co w naszej mocy, aby Was wesprzeć.

A zatem – do zobaczenia już wkrótce.

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 14 maja 2021 r.

 

W czasie matur, w dniach od 4 do 7 maja, ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczennic oraz uczniów klas I i II.

 

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

23. 04.2021r.

Doradztwo zawodowe - informacja dla uczniów i rodziców

 

W IX Liceum Ogólnokształcącym porad z zakresu  doradztwa zawodowego udzielają:  

                              p. Agnieszka Mestek-Giedrys - pedagog szkolny – gabinet nr 53A

                              p. Danuta Paszka-wicedyrektor -  gabinet nr 7

                               p. Katarzyna Pucyło - sala nr 49

 Zainteresowanych uczniów prosimy o wcześniejsze umówienie się z w/w paniami. 

LINKI do stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

 

Informacje dla maturzystów

http://www.maturzysty.info
Informacje o uczelniach, kierunkach, studiów http://www.uczelnie.info.pl
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl
Możliwości Kształcenia w Europie http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm
Informacje o studiowaniu za granicą http://www.dreamfoundation.eu
Katalog zawodów, testy, uczelnie

http://www.kluczdokariery.pl

http://praca-enter.pl/

Testy na orientację zawodową http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1
Gra komputerowa pozwalająca na zbadanie predyspozycji zawodowych http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/pobierz-tajemnice-aeropolis
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna- informacje o egzaminie maturalnym http://www.cke.edu.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze, informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje http://www.koweziu.edu.pl
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

Informacje na temat poszukiwania pracy;

możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+)

http://zielonalinia.gov.pl/

www.mlodziez.org.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP http://www.ohp.pl
Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową http://www.olimpiada.sdsiz.pl
Portal Perspektyw http://www.perspektywy.pl/portal
Publikacje Euroguidance http://euroguidance.pl/index.php?id=5
Oświatowe ABC - Krok przed decyzją http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZ iU_19_10.pdf      
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl
Dokumenty Europass http://europass.org.pl

Informacje na temat dokonywania wyboru zawodu: http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=pzawodowe&methid=61617177&page=subjectpage&item=6630

http://maturzysta.dlastudenta.pl/artykul/15_branz_w_ktorych_maturzysci_znajda_prace,106517.html

 

 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

 2.  Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,

• problemy zdrowotne,

• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

 1. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

 2. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 3. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

 4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

 • rynku pracy,

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach

• świata pracy,

• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami

• programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

 3. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły

 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 1. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.