Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły

w dniu 26 kwietnia 2019 r. od 13.00 do 16.00

RODO

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Daniel Czech; tel. 58 661 43 63 w 104,
  e-mail: 
  danielczech@o2.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. Posiada Pani/Pan/ uczeń prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.