Wszystko o dostosowaniach na egzaminie maturalnym 2022 r.

 

 Co podlega dostosowaniom, kto jest do nich uprawniony i na jakiej podstawie, jakich terminów należy dotrzymać?

 

 

Co może podlegać dostosowaniu na egzaminie maturalnym?

 

 

forma egzaminu: odrębne arkusze egzaminacyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości zdających

warunki egzaminu – w zależności od sytuacji osoby zdającej:

 • osobna sala,
 • odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne (np. słowniki),
 • przedłużenie czasu (egzamin pisemny – do 30 min, egzamin ustny – 15 minut)
 • odrębne zasady oceniania zadań
 • pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu lub specjalisty od danego rodzaju niepełnosprawności (jeśli jest to konieczne do uzyskania właściwego kontaktu z osobą zdającą lub pomocy w obsłudze sprzętu)

Kto jest uprawniony do dostosowań i na jakiej podstawie:

 • Osoby posiadające:

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (dostosowanie formy: specjlany arkusz i warunków: w zależności od rodzaju niepełnosprawności)

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (dostosowanie warunków)

◦ orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dostosowanie warunków)

◦ opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej)
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (dostosowanie warunków: odrębne zasady oceniania uwzględniające trudności osoby zdającej)

 • Osoby chore lub niesprawne czasowo oraz chore przewlekle, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (dostosowanie warunków: wydłużenie czasu egzaminu)
 • Osoby objęte w roku szkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
  ze względu na:

◦ trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

◦ zaburzenia komunikacji językowej

◦ sytuację kryzysową lub traumatyczną

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

 • Osoby – cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

Kiedy należy złożyć powyższe dokumenty uprawniające do dostosowań?

 

Do 30 września, razem z deklaracją o przystąpieniu do matury – do sekretariatu.

 

Jeżeli komuś nie uda się zrobić tego w tym terminie, należy to zgłosić mailem
do p. Katarzyny Gaweckiej (k.gawecka@lo9.gdynia.pl) i dostarczyć dokument tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Uwaga: dokumenty (opinie, orzeczenia, za świadczenia lekarskie), które zostały złożone w szkole wcześniej, nadal obowiązują i nie ma konieczności ich ponownego składania.

Zaświadczenia o stanie zdrowia, na przykład o chorobach przewlekłych, należy zweryfikować, czy są aktualne. Do chorób przewlekłych należą m.in. astma, choroby krążenia, choroby nerek, nowotwory, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, padaczka, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie tętnicze.

 

Opinia rady pedagogicznej wobec osób objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wydawana jest na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo przez psychologa/ pedagoga szkolnego po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Może to m.in. dotyczyć uczniów w sytuacjach kryzysowych wywołanych np. rozwodem rodziców, utrata bliskiej osoby, poważną chorobą w rodzinie, doświadczeniem traumatycznego przeżycia.

 

Co dalej?

 

Rada pedagogiczna wskazuje możliwe dostosowania dla każdej osoby. Najpóźniej do 10 lutego 2022 każda osoba zdająca otrzyma pisemną informacje o możliwych sposobach dostosowania dla niej egzaminu maturalnego i również pisemnie potwierdzi, czy chce z nich skorzystać.

W ramach „Akademii Maturzysty” – już od 7 kwietnia br. startują webinaria z zakresu wsparcia psychologicznego i motywacji dla tegorocznych maturzystów. Zachęcamy do skorzystania z nich, zwłaszcza, że są konkretną odpowiedzią na realne potrzeby uczniów, które zostały zdiagnozowane podczas przeprowadzonego niedawno badania. Spotkania online poprowadzą specjaliści - psycholodzy, trwają one 2 godziny dydaktyczne (1,5 zegar.). Tematyka: sposoby efektywnej nauki i podnoszenia poziomu motywacji, metody minimalizowania stresu związanego z egzaminami w trudnym czasie pandemii. By wziąć udział w spotkaniu, wystarczy założyć konto zgodnie z poniższą instrukcją i zarejestrować się na jeden wybrany, najbardziej dogodny dla siebie termin. Udział w webinariach jest całkowicie bezpłatny.

poniżej znajdują się dokładne informacje na temat logowania i zaktualizowany harmonogram spotkań.

 

 Przygotowane zostały spotkania w 10 (dziesięciu) grupach. Każde spotkanie trwa 2 godziny dydaktyczne. Pamiętaj: liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona.

 

Jak zalogować się do webinarium?

 

 

 1. Załóż konto w portalu, wypełniając formularz dostępny na stronie: https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/signup.php?
 2. Na adres e-mail, podany w czasie rejestracji nowego konta, przyjdzie link autoryzacyjny. Odbierz wiadomość, kliknij link weryfikacyjny i dokończ zakładanie konta.
 3. Zaloguj się na stronie https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/index.phppodając dane utworzone w czasie rejestracji.
 4. Wybierz webinarium, w których chcesz uczestniczyć.
 5. Podaj kod dostępu do webinarium, który zamieszczony jest w wiadomości e-mail.
 6. Po uzyskaniu dostępu do webinarium, dołącz do pokoju wideokonferencyjnego w wyznaczonym terminie.
 7. Przygotuj mikrofon oraz głośniki, aby móc w pełni uczestniczyć w spotkaniu.

Jeżeli masz już konto w portalu https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/index.php, zaloguj się do odpowiedniego spotkania, postępując zgodnie z pkt 3-7.

Zalecamy przeglądarkę Google Chrome, w najnowszej wersji. Sprawdziliśmy, że w przeglądarce Microsoft Edge, w najnowszej wersji także można się logować.

Serdecznie prosimy o zakładanie kont i logowanie się do spotkań po otrzymaniu tej informacji, aby był czas na zmianę grupy lub rozwiązywanie innych problemów związanych z logowaniem.

Poniżej w tabeli podano dane dotyczące każdego spotkania: nazwa, link, kod dostępu, termin.

Jeżeli dopuszczalna liczba uczestników zostanie przekroczona dla danej grupy, należy zalogować się do tego samego typu spotkania dla grupy kolejnej.

Problemy proszę zgłaszać pod adresem nodn@mentorzyrozwoju.pl, ze wskazaniem, o które webinarium chodzi i jaki jest problem.

 

Poniżej informacje o poszczególnych kursach:

 

 

                                                                                                                                                  

Kategoria Nazwa Link do strony kursu Termin kursu
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G1 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G1 (mentorzyrozwoju.pl)

07.04.2021  

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G2 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G2 (mentorzyrozwoju.pl)

08.04.2021

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G3 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G3 (mentorzyrozwoju.pl)

14.04.2021  

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G4 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G4 (mentorzyrozwoju.pl)

15.04.2021  

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G5 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G5 (mentorzyrozwoju.pl)

21.04.2021  

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
       
     

 

 

Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G6 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G6 (mentorzyrozwoju.pl)

22.04.2021

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G7 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G7 (mentorzyrozwoju.pl)

28.04.2021

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G8 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G8 (mentorzyrozwoju.pl)

29.04.2021

 

g. 16:00-17:30

Klucz dostępu Matura-wsparcie
Kurs Gdynia - maturzyści- wsparcie G9 Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G9 (mentorzyrozwoju.pl)

29.04.2021

 

g. 17:30-19:00

Klucz dostępu Matura-wsparcie

Kurs

 

 

 

Klucz dostępu

 

 

Gdynia - maturzyści- wsparcie G10

 

 

Matura -wsparcie

Kurs: Gdynia - maturzyści- wsparcie G10 (mentorzyrozwoju.pl)

30.04.2021

 

g. 15:00-16:30