Wszystko o dostosowaniach na egzaminie maturalnym 2022 r.

 

 Co podlega dostosowaniom, kto jest do nich uprawniony i na jakiej podstawie, jakich terminów należy dotrzymać?

 

 

Co może podlegać dostosowaniu na egzaminie maturalnym?

 

 

forma egzaminu: odrębne arkusze egzaminacyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości zdających

warunki egzaminu – w zależności od sytuacji osoby zdającej:

 • osobna sala,
 • odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne (np. słowniki),
 • przedłużenie czasu (egzamin pisemny – do 30 min, egzamin ustny – 15 minut)
 • odrębne zasady oceniania zadań
 • pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu lub specjalisty od danego rodzaju niepełnosprawności (jeśli jest to konieczne do uzyskania właściwego kontaktu z osobą zdającą lub pomocy w obsłudze sprzętu)

Kto jest uprawniony do dostosowań i na jakiej podstawie:

 • Osoby posiadające:

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (dostosowanie formy: specjlany arkusz i warunków: w zależności od rodzaju niepełnosprawności)

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (dostosowanie warunków)

◦ orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dostosowanie warunków)

◦ opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej)
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (dostosowanie warunków: odrębne zasady oceniania uwzględniające trudności osoby zdającej)

 • Osoby chore lub niesprawne czasowo oraz chore przewlekle, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (dostosowanie warunków: wydłużenie czasu egzaminu)
 • Osoby objęte w roku szkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
  ze względu na:

◦ trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

◦ zaburzenia komunikacji językowej

◦ sytuację kryzysową lub traumatyczną

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

 • Osoby – cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

Kiedy należy złożyć powyższe dokumenty uprawniające do dostosowań?

 

Do 30 września, razem z deklaracją o przystąpieniu do matury – do sekretariatu.

 

Jeżeli komuś nie uda się zrobić tego w tym terminie, należy to zgłosić mailem
do p. Katarzyny Gaweckiej (k.gawecka@lo9.gdynia.pl) i dostarczyć dokument tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Uwaga: dokumenty (opinie, orzeczenia, za świadczenia lekarskie), które zostały złożone w szkole wcześniej, nadal obowiązują i nie ma konieczności ich ponownego składania.

Zaświadczenia o stanie zdrowia, na przykład o chorobach przewlekłych, należy zweryfikować, czy są aktualne. Do chorób przewlekłych należą m.in. astma, choroby krążenia, choroby nerek, nowotwory, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, padaczka, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie tętnicze.

 

Opinia rady pedagogicznej wobec osób objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wydawana jest na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo przez psychologa/ pedagoga szkolnego po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Może to m.in. dotyczyć uczniów w sytuacjach kryzysowych wywołanych np. rozwodem rodziców, utrata bliskiej osoby, poważną chorobą w rodzinie, doświadczeniem traumatycznego przeżycia.

 

Co dalej?

 

Rada pedagogiczna wskazuje możliwe dostosowania dla każdej osoby. Najpóźniej do 10 lutego 2022 każda osoba zdająca otrzyma pisemną informacje o możliwych sposobach dostosowania dla niej egzaminu maturalnego i również pisemnie potwierdzi, czy chce z nich skorzystać.

Nasza przygoda po ponad dwóch miesiącach z międzynarodowym projektem eTwinning „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper” („W zdrowym ciele zdrowy duch”) dobiegła końca. Mamy nadzieję, że zebrane w trakcie  jej trwania doświadczenia i zawarte znajomości pozostaną z nami na dłużej. Oto kilka efektów naszej pracy, których nie prezentowaliśmy w poprzednim wpisie.

 

 

 

 

 

 • minidialogi przygotowane w Genially z pomocą awatarów Bitmoji do tematu „Rady na dolegliwości”,     

 

 

 

 

 

 

 

 • filmy dotyczące dnia codziennego w pandemii,

 • videoczat, podczas którego młodzież wykonywała różne zadania (kahoot, wordwall) i pracowała w międzynarodowych grupach na ZUMpad,

 

 

 

 

 • interaktywna gra planszowa na genially będąca podsumowaniem naszej pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze swojej strony chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Amelii Bożyk IID1, Zuzie Michalak IID1, Elizie Koszałce IIG1, Karolinie Kosteckiej IIC2, Nataszy Skulich IIC2, Marcelinie Palczak IIG2 oraz Edycie Sawryckiej IIG2 za duży wkład pracy, kreatywność i zaangażowanie.

 

 

I na koniec kilka opinii uczestniczek naszego projektu:

 

 

„Uczestnictwo w projekcie etwinning to było dla mnie coś nowego. Ćwiczenie języka niemieckiego poprzez tworzenie krótkich komiksów czy filmików, pokazało jak prosta i przyjemna może być nauka. Poznałam wiele nowych narzędzi do przygotowywani grafik czy prezentacji, które będę mogła wykorzystywać na co dzień w szkole. Dodatkowo współpracowanie z młodzieżą z innych krajów (Turcja, Słowacja, Włochy) i zapoznanie się z ich „niemieckim” akcentem - podczas video-chat - było naprawdę ciekawym doświadczeniem. Etwinnig to nie tylko projekt opierający się na udoskonaleniu swoich umiejętności językowych, ale to również opcja dla tych którzy są ciekawi świata. Utworzenie grupy na Whattsapp przybliżyło mnie do zagranicznych rówieśników. Stały kontakt z zespołem to jest coś co wyróżnia etwinnig na tle innych projektów.” (Karolina)

 

„Udział w projekcie pomógł mi w jakimś stopniu przełamać barierę językową poprzez udział w videoczatach i rozmowy z uczestnikami na aplikacji WhatsApp. Poznałam słownictwo i nowe zwroty po niemiecku przygotowując na przykład komiks. Wydaje mi się również, że moja wymowa się poprawiła. Poza tym poznałam i nauczyłam się korzystać z różnych, przydatnych aplikacji” (Edyta)

 

„Dzięki projektowi mogłam poznać wiele osób z różnych krajów i zobaczyć jak wygląda u nich poziom i nauka języka niemieckiego. Nauczyłam się korzystać z nowych aplikacji edukacyjnych. Była to dla mnie wspaniała przygoda, w której chętnie wezmę udział jeszcze raz” (Eliza)

 

Tekst artykułu: Edyta Delekta

 

Wszystkie grafiki i zdjęcia są autorstwa uczestniczek i uczestników projektu