30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny na temat „Z książką mi do twarzy”. Znając Waszą kreatywność spodziewamy się wielu ciekawych prac. Wiecie przecież, że czytać można wszędzie …Jak widać na załączonym obrazku nauczyciele też promują czytelnictwo  (poza konkursem) Termin składania prac - 20 kwietnia 2022r.
W regulaminie zamieszczonym poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne informacje

 

Prezentacja  nagrodzonych fotografii uczniowskich  oraz nauczycielskich - nadesłanych (bezinteresownie), z czystej miłości do książek - 25 kwietnia w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Z książką mi do twarzy”

 

 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, a skierowany on jest do całej społeczności szkolnej

 

2. Cele konkursu:           

- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,

- promocja działalności biblioteki

- wizualizacja pasji czytania, zainteresowania książkami.

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego

 

3. Warunki udziału w konkursie:

-każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

- format : minimum 10x15 (lub większy); - odbitki kolorowe lub czarno-białe,

- oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG(dodatkowo)

-zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora i oznaczeniem klasy.

Uwaga: obowiązuje oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

 

4. Miejsce i termin składania prac:

- Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 kwietnia 2022r.

 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich w dniu 25 kwietnia br

 

6. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponosi uczestnik.

 

7. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich nie będą uwzględniane w Konkursie.

 

8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na umieszczenie zdjęć na wystawie na terenie szkoły oraz na stronie internetowej IX LO oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu „ Z książką mi do twarzy”

zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:

  1. ....................................................................................................................................
  1. .....................................................................................................................................
  1. .....................................................................................................................................

zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.

....................................................................

czytelny podpis uczestnika

Gdynia , …………………………………..2022r.