INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Instrukcja dla zdających egzamin maturalny znajduje się w zakładce MATURA w folderze DLA UCZNIA   

                                            

26.03.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

INFORMACJE DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH:

 

Nauczanie hybrydowe:  od 17 do 28 maja 2021 r.zgodnie z podanym harmonogramem

 

Wystawienie propozycji ocen:  do 18 maja 2021 r. 

Zebranie z rodzicami:  19 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  3 i 4 czerwca 2021 r.

Ostateczne wystawienie ocen:  do 18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna:  21 czerwca 2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego:  25 czerwca 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 14 maja 2021 r.

 

W czasie matur, w dniach od 4 do 7 maja, ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczennic oraz uczniów klas I i II.

 

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

23. 04.2021r.

OFERTA EDUKACYJNA

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

w Gdyni

na rok szkolny 2015/2016

 

KLASA HUMANISTYCZNA

o kierunku prawno – dziennikarskim i kierunku teatralno - filmowym

Dzięki nauce w tej klasie pogłębisz wiedzę o człowieku – twórcy języka, historii i kultury. W zakresie rozszerzonym będą realizowane przedmioty: język polski (od klasy pierwszej),a od klasy drugiej: historia i wiedza o społeczeństwie. Poznasz tajniki: filozofii, retoryki, historii filmu i teatru:

 • lepiej zrozumiesz siebie i otaczającą Cię rzeczywistość

 • zyskasz umiejętność krytycznego myślenia

 • poznasz sztukę rzeczowej argumentacji i dyskusji

 • udoskonalisz swój warsztat aktorski i oratorski

 • poznasz arkana interpretacji sztuk wizualnych, filmu i teatru

Swoje humanistyczne zainteresowania możesz rozwijać, biorąc udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, Turnieju Debat Oxfordzkich , projektach i warsztatach np. Animacji poklatkowej,  kulturoznawczych i filozoficznych na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych AMW a także uczestnicząc w zajęciach kół dziennikarstwa historycznego, teatralnego i dyskusyjnego klubu filmowego Gadające głowy.

Uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadzie filozoficznej, konkursach literackich, historycznych, teatralnych i recytatorskich, wiedzy o filmie i realizacji filmów dokumentalnych. Chętnie uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych oraz w warsztatach filozoficznych na Uniwersytecie Gdańskim.

Współpracujemy z Teatrem Szekspirowskim (organizujemy warsztaty i lekcje szekspirowskie), z Teatrem Miejskim (braliśmy udział w konkursie Dramat w szkole w ramach festiwalu Raport) organizujemy wyjścia na spektakle teatralne trójmiejskich teatrów i seanse filmowe w ramach gdyńskiego festiwalu filmowego.

W trakcie nauki współpracujemy także z lokalnym środowiskiem: Akademią Marynarki Wojennej, Radą Dzielnicy Gdynia Śródmieście, Związkiem Sybiraków, Związkiem Piłsudczyków RP, IPN i Europejskim Centrum Solidarności. 

Kierunki studiów, które można podjąć po nauce w klasie humanistycznej: dziennikarstwo, edukacja artystyczna, filologie, historia, pedagogika, psychologia, prawo i inne.

 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Klasa biologiczno – chemiczna  stworzona jest dla pasjonatów ciekawych świata, lubiących aktywnie poznawać prawa i zasady  nim rządzące.

W zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy drugiej przedmioty: biologia, chemia, matematyka. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i umiejętności w ramach zajęć z bioetyki i ratownictwa medycznego.

W klasie biologiczno-chemicznej w ramach zajęćoferujemy:

 • lekcje prowadzone z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych, ułatwiających wizualizację omawianych procesów biologicznych czy reakcji chemicznych 

 • zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych, które nauczysz się sam przygotowywać  pod okiem nauczyciela

 • naukę poprzez przeprowadzanie doświadczeń, umożliwiających nabycie  umiejętności przeprowadzania eksperymentów (prawidłowego planowania,  zbierania i przetwarzania wyników oraz formułowania wniosków)

 • zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań, realizację ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych

 • rozwijanie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (program autorski) i Koła Ratownictwa Medycznego.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz placówkami naukowo – badawczymi uczestniczymy:

 • w konkursie organizowanym przez Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”, w którym nasi uczniowie od wielu lat odnoszą sukcesy,

 • w licznych projektach, np: „Zaproś naukowca do szkoły”, „Gdańskie spotkania ornitologiczne”, „Noc biologów”, „Poznaj pracę biologa” organizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,

 • w zajęciach laboratoryjnych w Gdyńskim Akwarium,

 • w „Spotkaniach Młodzieży z Medycyną” organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów, które można podjąć po nauce w klasie biologiczno – chemicznej: medyczne, chemiczne, rolnicze, biologiczne oraz na biofizyce, biotechnologii.

 

KLASA POLITECHNICZNA

W klasie politechnicznej realizowane będą w zakresie rozszerzonym przedmioty: matematyka (od klasy pierwszej), a od klasy drugiej: fizyka i informatyka

Wybierając klasę politechniczną będziesz mógł skorzystać ze szkolnej oferty różnych form rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności. uczestnicząc:

 • w zajęciach organizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, z którą nasza szkoła współpracuje,

 • w konkursach matematycznych, fizycznych i informatycznych, np.: Alfik, Kangur, Pomorski Konkurs Matematyczny  czy ogólnopolski konkurs matematyczno – fizyczny „Wygraj Indeks” organizowany przez Politechnikę Gdańską, a także Konkurs Informatyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni,

 • w programie IT- Szkoła - ogólnopolskim programie rozwijającym umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wybierz tę klasę, jeżeli w przyszłości chcesz studiować  na kierunkach, na których matematyka jest jednym z wiodących przedmiotów, m.in. są to kierunki: matematyka, matematyka stosowana, fizyka, fizyka techniczna, architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz przyszłościowe kierunki Politechniki: nanotechnologia, biomatematyka.

 

KLASA - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ucząc się w tej klasie posiądziesz ogólną wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu z zakresu nauk społecznych, zrozumiesz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Przedmiotami rozszerzonymi będą: język angielski (od klasy pierwszej), a od klasy drugiej: geografia, matematyka, wos, oraz przedmiot dodatkowy: bezpieczeństwo narodowe.

Wybierając klasę – bezpieczeństwo publiczne będziesz mógł rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie: ratownictwa medycznego, ratownictwa drogowego z wykorzystaniem bazy Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Poznasz zagadnienia prawa międzynarodowego dzięki współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu oraz zapoznasz się z elementami zarządzania kryzysowego poprzez współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni.

Wiedzę szkolną będziesz zdobywać i pogłębiać poprzez różne formy zajęć w szkole i
współpracujących z nią uczelniach

 • weźmiesz udział w  zajęciach organizowanych przez Wydział Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego, obejmujących: warsztaty, wykłady,  zajęcia laboratoryjne i terenowe

 • będziesz miał  okazję poznać warunki studiowania w Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkole Administracji i Biznesu poprzez uczestnictwo  w otwartych wykładach i zajęciach z zakresu bezpieczeństwa publicznego

 • przygotujesz się do konkursów wiedzy i umiejętności geograficznych, turystyczno- krajoznawczych, Olimpiady  Nautologicznej) podczas zajęć geograficznego koła przedmiotowego

 • sprawdzisz swoją kondycję uczestnicząc w survivalu organizowanym przez pracowników AMW

 • weźmiesz udział w zajęciach Młodzieżowej Ochotniczej Drużyny Pożarniczej

 • będziesz miał możliwość wyjazdu na warsztaty językowe do Wielkiej Brytanii, łączące program praktycznych ćwiczeń językowych z fascynującym wyjazdem krajoznawczym

Jeżeli w  przyszłości chcesz studiować na kierunkach geografia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo cywilne, w szkole policyjnej, pożarniczej i chcesz poszerzyć swoje umiejętności językowe, wybierz klasę o tym profilu.

 

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Języki obce nowożytne realizowane w trzyletnim cyklu nauczania to język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski i  język rosyjski.

Przy podziale na grupy w przypadku  angielskiego i  niemieckiego uwzględniony będzie stopień zaawansowania znajomości języka. Nauka języka hiszpańskiego i rosyjskiego prowadzona będzie od podstaw.

Od klasy drugiej istnieje możliwość realizacji języka angielskiego i niemieckiego na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych.

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

- historyczne

- chemiczne

- biologiczno-ekologiczne

- krajoznawczo-geograficzne

- matematyczne

- teatralne

- Dyskusyjny Klub Filmowy

- koło Dziennikarstwa Historycznego

- koło Liga Morska i Rzeczna

- koło Honorowych Dawców Krwi

- koło ratownictwa medycznego

- koło strzeleckie

- Szkolne Koło Caritas

 - Szkolne Koło Sportowe (piłka ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa, siłownia)

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI, ORGANIZACJAMI

i INSTYTUCJAMI:

- Politechniką Gdańską

- Uniwersytetem Gdańskim

- Akademią Marynarki Wojennej

- Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu

- rozpoczynamy współpracę z Gdyńską Szkołą Filmową

- Pomorskim Parkiem Naukowo – Technologicznym

- Instytutem Pamięci Narodowej

- Fundacją Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego

- Związkiem Piłsudczyków

- Pomorskim Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego

- Szkołami w Polsce noszącymi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

- Związkiem Sybiraków i Rodziną Katyńską

- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

- Akwarium Gdyńskim

- Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

- Stacją Ornitologiczną PAN w Górkach Wschodnich

- Ligą Ochrony Przyrody

- Ligą Obrony Kraju

 

PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego w zakresie diagnozy, terapii, poradnictwa, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie, edukacyjnie, wychowawczo. Szczególną opieką otoczona jest młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 

 

Zapraszamy do „Dziewiątki”!