30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

Doradztwo zawodowe - informacja dla uczniów i rodziców

 

W IX Liceum Ogólnokształcącym porad z zakresu  doradztwa zawodowego udzielają:  

                              p. Agnieszka Mestek-Giedrys - pedagog szkolny, doradca zwodowy – gabinet nr 53

                              p. Danuta Paszak - nauczycielka języka angielskiego, doradca zwodowy

                              Zainteresowanych uczniów prosimy o wcześniejsze umówienie się z w/w paniami. 

LINKI do stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

 

Informacje dla maturzystów

http://dlamaturzysty.info
Informacje o uczelniach, kierunkach, studiów http://www.uczelnie.info.pl
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl
Możliwości Kształcenia w Europie http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm
Informacje o studiowaniu za granicą http://www.dreamfoundation.eu
Katalog zawodów, testy, uczelnie

http://www.kluczdokariery.pl

http://praca-enter.pl/

Testy na orientację zawodową http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1
Gra komputerowa pozwalająca na zbadanie predyspozycji zawodowych http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/pobierz-tajemnice-aeropolis
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna- informacje o egzaminie maturalnym http://www.cke.edu.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze, informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje http://www.koweziu.edu.pl
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

Informacje na temat poszukiwania pracy;

możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+)

http://zielonalinia.gov.pl/

www.mlodziez.org.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP http://www.ohp.pl
Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową http://www.olimpiada.sdsiz.pl
Portal Perspektyw http://www.perspektywy.pl/portal
Publikacje Euroguidance http://euroguidance.pl/index.php?id=5
Oświatowe ABC - Krok przed decyzją http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZ iU_19_10.pdf      
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl
Dokumenty Europass http://europass.org.pl

Informacje na temat dokonywania wyboru zawodu: http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=pzawodowe&methid=61617177&page=subjectpage&item=6630

http://maturzysta.dlastudenta.pl/artykul/15_branz_w_ktorych_maturzysci_znajda_prace,106517.html

 

 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

 2.  Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,

• problemy zdrowotne,

• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

 1. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

 2. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 3. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

 4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

 • rynku pracy,

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach

• świata pracy,

• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami

• programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

 3. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły

 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 1. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.