30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

REGULAMIN

Funkcjonowania IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni w stanie zagrożenia epidemiologicznego

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU:

Regulamin określa zasady organizacji pracy w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni (zwane dalej Liceum lub Szkołą) oraz standardy działań prewencyjnych, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

poniżej regulaminu znaduje się tekst Zarządzenia nr 4 z dnia 3.11.2021 w sprawie nauczania hybrydowego

 

 1. CELE REGULAMINU:

 1. Wdrożenie zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 2. Dostosowanie zaleceń zawartych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego do warunków Liceum.

 3. Wprowadzenie w Liceum jednolitych standardów postępowania i działań prewencyjnych.

 4. Zapewnienie systemu bieżącego monitorowania sytuacji w Liceum związanej z zagrożeniem epidemiologicznym.

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Liceum, to jest w budynku oraz na terenie wokół budynku wewnątrz ogrodzenia Liceum.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Liceum.

 3. Regulamin obowiązuje uczniów oraz wszystkich pracowników Liceum w trakcie udziału w programowych zajęciach odbywających się poza terenem Liceum.

 4. W przypadku kolizji pomiędzy innymi przepisami obowiązującymi w Liceum a niniejszym Regulaminem należy w pierwszej kolejności stosować postanowienia Regulaminu.

 1. PODSTAWY PRAWNE

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020, poz. 1166);

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493);

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1389) – wchodzi w życie 1 września 2020 r.;

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1394) - wchodzi w życie 1 września 2020 r.

 1. DEFINICJE I POJĘCIA

 1. Teren Liceum – obejmuje teren budynku szkolnego oraz teren wokół budynku, który obejmuje: tereny zielone, dziedziniec wewnętrzny, parking, drogi wewnętrzne znajdujące się wewnątrz ogrodzenia budynku;

 2. Przestrzeń wspólna – jest to część terenu Liceum w którym przebywają osoby nie biorące udziału w lekcjach, w szczególności są to korytarze, hole, pokój nauczycielski, węzły sanitarne, szatnia, dziedziniec wewnętrzny, parking, tereny zielone, drogi wewnętrzne, sekretariat. Do przestrzeni wspólnej nie zalicza się: sal lekcyjnych, pomieszczeń w których odbywa się wychowanie fizyczne, biblioteki, gabinetów lekarskich, pomieszczeń pracowników administracji i obsługi, gabinetów psychologa i pedagoga, gabinetów dyrekcji Liceum;

 3. Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych – prewencyjnych: ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu, brak smaku, brak węchu, podwyższona temperatura ciała powyżej 38 °C przy pomiarze termometrem bezdotykowym, temperatura ciała powyżej 37,2 °C przy pomiarze termometrem innym niż bezdotykowy;

 4. Osoba z zewnątrz – inna osoba niż pracownik i uczeń Liceum, w tym w szczególności: rodzic i opiekun ucznia, interesant, przedstawiciel organów kontrolujących Liceum, przedstawiciel składających ofertę handlową;

 5. Dystans społeczny – zachowanie odległości 1,5 metra od innej osoby;

 6. Kontakt z osobą zakażoną lub przebywająca na kwarantannie – oznacza przebywanie przez okres 15 minut w odległości od takiej osoby lub pozostawanie z nią w jednym gospodarstwie domowym.

 1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. W Liceum, w miarę możliwości, należy planować rozkład zajęć, a także realizować zaplanowane przedsięwzięcia w taki sposób, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów w jednym miejscu. Organizacja zajęć, zmiana sal lekcyjnych, korzystanie z szatni i biblioteki powinna zapewnić warunki do zachowania dystansu społecznego.

 2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przekazywać wychowawcy klasy informacje o stanie zdrowia ucznia, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 3. Na terenie Liceum mogą przebywać tylko:

 1. Uczeń/pracownik zdrowy bez objawów wskazujących na infekcje dróg oddechowych, o których mowa w pkt. V. 3;

 2. Uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

 3. Uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

 1. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Liceum osób z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

 2. Wychowawcy klasy utrzymują z rodzicami/opiekunami kontakt za pośrednictwem środków służących do komunikowania się na odległość (za pomocą telefonu i poczty mailowej);

 3. Uczeń może przynieść do Liceum tylko niezbędne rzeczy, a w szczególności własne podręczniki i zeszyty, sprzęt sportowy oraz pomoce do zajęć, a także posiłek. W szkole uczniowie nie mogą pożyczać rzeczy, ani częstować lub przyjmować poczęstunku od innych osób. Własne przybory i podręczniki mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli uczeń posiada szafkę. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 4. Uczniowie przychodzą do budynku szkolnego zgodnie z planem lekcji . Do budynku wchodzą wejście głównym od strony ulicy Orłowskiej.

 5. W każdej toalecie nie może przebywać więcej osób niż wynosi liczba znajdujących się w toalecie kabin sanitarno – higienicznych. Osoby oczekujące na możliwość wejścia do toalety oczekują na zewnątrz zachowują dystans społeczny.

 6. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczeń jest zobowiązany, jak najszybciej, zachowując dystans społeczny przemieścić się w rejon sali, w której odbywać się będzie następna lekcja albo skierować się do szatni i do wyjścia. Niedozwolone jest grupowanie się w przestrzeni wspólnej bez zachowania dystansu społecznego lub w sposób uniemożliwiający płynny ruch w ciągach komunikacyjnych.

 7. Jeżeli w przestrzeni wspólnej nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego należy zakrywać usta i nos maseczkami lub nosić przyłbicę.

 8. Posiłki własne uczeń spożywa z zachowaniem zasad higieny i dystansu społecznego.

 9. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej z zachowaniem dystansu społecznego. W sali należy zachować dystans społeczny wokół miejsca zajmowanego przez nauczyciela.

 10. Podczas zajęć laboratoryjnych prowadzonych w trakcie lekcji uczeń musi być dodatkowo wyposażony w jednorazowe rękawiczki gumowe.

 11. Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne sale, w których prowadzone są zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia z wychowania sportowego są zobowiązani do uzupełnienia regulaminów określających zasady prowadzenia zajęć o zapisy wynikające z niniejszego Regulaminu dedykowane zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego.

 12. Korzystanie z biblioteki i czytelni jest dozwolone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie biblioteki i czytelni. W bibliotece szkolnej obowiązują ustalone zasady, z którymi uczeń musi się zapoznać przed skorzystaniem z niej. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 13. Korzystanie z gabinetów lekarskich jest dozwolone na zasadach określonych w regulaminach tych gabinetów.

 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z dziedzińca wewnętrznego i pobyt na świeżym powietrzu , w czasie przerw podczas dostatecznie sprzyjającej pogody.

 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 16. Tak zwane „poidełko” jest wyłączone z użytkowania. Uczniowie zaopatrują się napoje we własnym zakresie.

 17. Każda osoba, która poweźmie informację o przypadku odstępstwa od zasad określonych w niniejszym Regulaminie jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Kierownika Administracyjnego Liceum.

 1. ZASADY ORGANIZACJI WEJŚCIA DO LICEUM OSÓB Z ZEWNĄTRZ

 1. Osoby z zewnątrz mogą wejść na teren Liceum przez bramę główną od ul. Orłowskiej, a do budynku przez Portiernię i podaje pracownikowi Portierni swoje imię i nazwisko, cel przybycia oraz dane osoby, z którą jest umówiona.

 2. Pracownik portierni wpisuje dane przekazane przez przybyłą osobę do rejestru osób wchodzących do budynku.

 3. Osoba z zewnątrz może wejść do budynku Liceum po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Liceum.

 4. Do czasu przybycia osoby zainteresowanej osoba z zewnątrz pozostaje przy portierni w miejscu oznaczonym napisem „Poczekalnia”.

 5. Pracownik Portierni wykonuje pomiar temperatury osoby z zewnątrz oraz umożliwia jej skorzystanie z środków do dezynfekcji dłoni.

 6. Osoba z zewnątrz jest zobowiązana do stosowania środków ochrony osobistej (maseczka, środki dezynfekujące) podczas pobytu na terenie Liceum.

 7. Osoba z zewnątrz może przebywać w budynku Liceum w następujących miejscach: sekretariat, gabinety dyrektorów, pomieszczenia pracowników administracji.

 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przebywanie w przestrzeni wspólnej rodzica/opiekuna, który nie ma objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, ucznia wymagającego szczególnej opieki, wsparcia i pomocy przy codziennych czynnościach (ubranie odzieży itp.) przy zachowaniu dystansu społecznego od innych osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje wychowawca klasy.

 1. ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem do budynku Liceum, korzystając z umieszczonego tam urządzenia.

 2. Uczniowie i nauczyciele wchodzący do sal lekcyjnych, biblioteki oraz auli i sali gimnastycznej, gabinetów lekarskich mają obowiązek zdezynfekować dłonie, korzystając z urządzeń do dezynfekcji rozmieszczonych na terenie budynku, przed wejściem do szatni.

 3. Na terenie Liceum obowiązują ogólne zasady higieny, w szczególności: obowiązek zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania, mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła każdorazowo przed spożywaniem posiłków, po wejściu do budynku Liceum oraz po korzystaniu z toalety, wyrzucania zużytych chusteczek jednorazowych i ręczników jednorazowych do koszy na śmieci. Należy unikać kontaktu dłoni z oczami, ustami i nosem.

 4. Niezależnie od prac porządkowych przeprowadzanych zgodnie z dotychczasowymi zasadami dodatkowo raz na dobę po zakończeniu zajęć lekcyjnych przeprowadzana jest generalna dezynfekcja poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatur i wyłączników.

 5. Każdorazowo przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc, w których przebywała osoba wobec której podjęte zostały działania w ramach procedur obowiązujących przy stwierdzeniu podejrzenia zakażenia.

 6. Podczas wykonywania dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zleceń producentów środków dezynfekujących, w szczególności dotyczących czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

 7. Kierownik administracyjny organizuje codzienny monitoring prac porządkowych, w tym utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych oraz powierzchni, o których mowa w pkt. VIII. 4.

 8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszczone są tablice informacyjne z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – zasady prawidłowego przeprowadzania dezynfekcji.

 9. W przypadku zakończenia korzystania przez pracowników, uczniów i osoby z zewnątrz z maseczek i rękawic jednorazowych obowiązuje ich umieszczenie w pojemniku do ich utylizacji, który znajduje się przy Portierni, zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 10. Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne sale dydaktyczne w porozumieniu z Kierownikiem Administracyjnym na bieżąco monitorują czy wśród przedmiotów (pomocy naukowych, sprzętu wyposażenia) znajdują się takie, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. W takim przypadku usuwają takie przedmioty z wyposażenia sal w porozumieniu z administracją Liceum.

 11. Sale oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Wietrzenie sali lekcyjnej organizuje nauczyciel prowadzący lekcje w danej sali.

 12. W sali gimnastycznej oraz auli używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 13. Podczas korzystania z szatni, obowiązują odstępy 1,5 metra od drugiej osoby stojącej w kolejce. Przed wejściem do szatni należy skorzystać ze środka do dezynfekcji rąk.

 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2

 1. Pracownik Liceum, który poweźmie wiadomość o występowaniu u ucznia, innego pracownika lub osoby z zewnątrz, którzy przebywają na terenie Liceum, objawów wskazujące na infekcję dróg oddechowych ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Liceum zachowując tryb drogi służbowej.

 2. W przypadku stwierdzenia występowania u siebie objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych pracownik i uczeń ma obowiązek pozostania w domu. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem oraz powiadomić bezpośredniego przełożonego lub wychowawcę, którzy powiadamiają niezwłocznie Dyrektora Liceum.

 3. W przypadku ustalenia, że był kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z osobą skierowaną na kwarantannę należy postępować zgodnie z treścią pkt. IX.1 i IX.2, a także dodatkowo zawiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania.

 4. W przypadku skierowania przez Sanepid ucznia lub pracownika oraz osób na kwarantannę należy powiadomić wychowawcę lub bezpośredniego przełożonego o tym fakcie.

 5. W przypadku skierowania przez Sanepid na kwarantannę osoby, z którą uczeń lub pracownik należy postąpić jak w pkt. IX.4.

 6. W przypadku potwierdzenia wystąpienia u ucznia lub pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy postępować odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX. 1 -5. Pracownik, uczeń, jego rodzic lub opiekun są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym Dyrekcji Liceum na następujący numer telefonu: 058 661 43 63 lub 725 269 681 w godzinach od 7.30 do 15.30, a w godzinach od 15.30 do 7.30 dnia następnego na nr 725 269 681.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA UCZNIA

 1. Jeżeli uczeń przejawia objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem właściwego dystansu wynoszącego minimum 2 m odległości .

 2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

 3. Uczniowi mierzona jest temperatura ciała. Jeżeli wynik pomiaru termometrem bezdotykowym wynosi 38°C i więcej albo jeżeli wynik pomiaru termometrem innym niż bezdotykowy jest w przedziale: 37,2°C-37,9°C, to niezwłocznie powiadamiany jest rodzic lub opiekun ucznia, ustalany jest sposobu odebrania dziecka ze Szkoły, a dodatkowo rodzic/opiekun informowany jest o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

 4. Rodzic, który został niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych jest zobowiązany do pilnego odebrania swojego dziecka ze Szkoły.

 5. Rodzic po odebraniu ze Szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza.

 6. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący szkołę o podejrzeniu zakażenia ucznia.

 7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, informowani są niezwłocznie o zaistniałej sytuacji.

 8. Pomieszczenia szkolne, w których poruszał się i przebywał uczeń są bezzwłocznie poddawane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

 9. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

 10. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy - biorąc pod uwagę zaistniały przypadek - wdrożyć dodatkowe procedury. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządza się odpowiednią notatkę lub protokół.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Szkoły względnie Wicedyrektora Szkoły lub swojego bezpośredniego przełożonego albo sekretariat Szkoły.

 2. Dyrektor Szkoły albo Wicedyrektor Szkoły lub bezpośredni przełożony pracownika podejmuje następujące działania:

 1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

 2. zachowując bezpieczną odległość zaleca niezwłoczny kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

 3. do czasu zdiagnozowania stanu zdrowia pracownika Dyrektor Szkoły odsuwa go od pracy,

 4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły.

 1. Pomieszczenia szkolne, w których poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

 2. Każdy pracownik ma obowiązek poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

 3. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

 4. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy - biorąc pod uwagę zaistniały przypadek - wdrożyć dodatkowe procedury.

 5. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Dyrektor Szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu Szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 2. Dyrektor Szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika lub ucznia informuje organ prowadzący i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 4. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządza się notatkę lub protokół.

 5. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona koronawirusem.

Dyrektor

mgr Wiesława Krysztofowicz