Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

11 czerwca 2019r. w siedzibie naszej szkoły podpisano porozumienie między Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni a IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o rozszerzeniu współpracy w obszarze edukacji prawnej.

Strony reprezentowane były przez  Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dra Pawła Chyca  oraz Dyrektor IX LO Wiesławę Krysztofowicz.

 

 

 

 

 

WSAiB deklaruje objęcie patronatem naukowo-dydaktycznym klas o profilu prawniczym, a w ramach współpracy wspieranie programowe klas realizujących rozszerzone programy nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, jak również udostępnianie pomieszczeń do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i organizacyjnych. Strony mają także współdziałać w organizowaniu konkursów i spotkań o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów i wszelkich wydarzeń związanych z edukacją prawną i obywatelską. Nasi uczniowie będą mieli także możliwość uczestniczenia w pracach kół naukowych WSAiB.

 

 

IX LO ze swojej strony deklaruje merytoryczną współpracę z Uczelnią, m.in. poprzez współdziałanie w zakresie projektów edukacyjnych dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej; propagowanie wśród uczniów oferty studiów WSAiB ze szczególnym uwzględnieniem kierunku prawo, jak również udział młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji.

Społeczność IX LO z zadowoleniem przyjmuje patronat WSAi B nad klasami prawniczymi, traktując go jako zobowiązanie do ścisłej współpracy w zakresie podnoszenia jakości edukacji prawnej.

 

 

 

W trakcie inaugurującego współpracę spotkania Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Paweł Chyc wygłosił wykład dla młodzieży na temat praw człowieka.

Obecny na spotkaniu absolwent naszej szkoły Adam Labuhn - Przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB opowiedział o przeprowadzanej reformie szkolnictwa wyższego oraz o studiowaniu na Wydziale Prawa i Administracji.

 

tekst:Barbara Buller

 

 

 

 

 

 

foto:Wiesław Niemocński