Wszystko o dostosowaniach na egzaminie maturalnym 2022 r.

 

 Co podlega dostosowaniom, kto jest do nich uprawniony i na jakiej podstawie, jakich terminów należy dotrzymać?

 

 

Co może podlegać dostosowaniu na egzaminie maturalnym?

 

 

forma egzaminu: odrębne arkusze egzaminacyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości zdających

warunki egzaminu – w zależności od sytuacji osoby zdającej:

 • osobna sala,
 • odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne (np. słowniki),
 • przedłużenie czasu (egzamin pisemny – do 30 min, egzamin ustny – 15 minut)
 • odrębne zasady oceniania zadań
 • pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu lub specjalisty od danego rodzaju niepełnosprawności (jeśli jest to konieczne do uzyskania właściwego kontaktu z osobą zdającą lub pomocy w obsłudze sprzętu)

Kto jest uprawniony do dostosowań i na jakiej podstawie:

 • Osoby posiadające:

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (dostosowanie formy: specjlany arkusz i warunków: w zależności od rodzaju niepełnosprawności)

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (dostosowanie warunków)

◦ orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dostosowanie warunków)

◦ opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej)
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (dostosowanie warunków: odrębne zasady oceniania uwzględniające trudności osoby zdającej)

 • Osoby chore lub niesprawne czasowo oraz chore przewlekle, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (dostosowanie warunków: wydłużenie czasu egzaminu)
 • Osoby objęte w roku szkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
  ze względu na:

◦ trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

◦ zaburzenia komunikacji językowej

◦ sytuację kryzysową lub traumatyczną

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

 • Osoby – cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

Kiedy należy złożyć powyższe dokumenty uprawniające do dostosowań?

 

Do 30 września, razem z deklaracją o przystąpieniu do matury – do sekretariatu.

 

Jeżeli komuś nie uda się zrobić tego w tym terminie, należy to zgłosić mailem
do p. Katarzyny Gaweckiej (k.gawecka@lo9.gdynia.pl) i dostarczyć dokument tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Uwaga: dokumenty (opinie, orzeczenia, za świadczenia lekarskie), które zostały złożone w szkole wcześniej, nadal obowiązują i nie ma konieczności ich ponownego składania.

Zaświadczenia o stanie zdrowia, na przykład o chorobach przewlekłych, należy zweryfikować, czy są aktualne. Do chorób przewlekłych należą m.in. astma, choroby krążenia, choroby nerek, nowotwory, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, padaczka, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie tętnicze.

 

Opinia rady pedagogicznej wobec osób objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wydawana jest na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo przez psychologa/ pedagoga szkolnego po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Może to m.in. dotyczyć uczniów w sytuacjach kryzysowych wywołanych np. rozwodem rodziców, utrata bliskiej osoby, poważną chorobą w rodzinie, doświadczeniem traumatycznego przeżycia.

 

Co dalej?

 

Rada pedagogiczna wskazuje możliwe dostosowania dla każdej osoby. Najpóźniej do 10 lutego 2022 każda osoba zdająca otrzyma pisemną informacje o możliwych sposobach dostosowania dla niej egzaminu maturalnego i również pisemnie potwierdzi, czy chce z nich skorzystać.

Portal edukacyjny www.dyktanda.pl przygotował II edycję popularnego konkursu pod nazwą Mistrz Ortografii. Uczestnicy w toku konkursu rozwiązują dyktanda znajdujące się w serwisie Dyktanda.pl. Łącznie mogą wybierać spośród ponad pięciu tysięcy!

Za wskazywanie poprawnych odpowiedzi uczestnik zdobywa punkty, które sumują się w rankingu. Należy w tym miejscu podkreślić, że punkty otrzymuje się jedynie za pierwsze uzupełnienie danego dyktanda.Start konkursu: 14.05.2021  Zakończenie konkursu: 13.06.2021.Aby wziąć udział wystarczy zalogować lub zarejestrować się w serwisie Dyktanda.pl oraz kliknąć przycisk “Zapisz się do konkursu” :  https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii

 

 

 

 

Ideą konkursu jest ćwiczenie zasad ortografii języka polskiego poprzez rozwiązywanie dyktand zamieszczonych w serwisie Dyktanda.pl. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje punkty, które sumują się w rankingu. Osoby, które zgromadzą najwięcej punktów, nie tylko świetnie opanują zasady języka ojczystego, ale zdobędą również cenne nagrody!

Z kolei ranking szkół widnieje tutaj: https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii?school=1

W konkursie może wziąć udział każdy - przygotowaliśmy aż 5 kategorii wiekowych, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, przez uczniów szkół średnich, aż po osoby dorosłe (serdecznie zapraszamy do udziału również nauczycieli). Dyktanda odpowiadają poziomem trudności każdej z grup wiekowych.

Uczestnicy mogą liczyć na wartościowe nagrody. Trafią one w ręce zdobywców pierwszych 20 miejsc w każdej kategorii wiekowej. Nagrodzimy łącznie 100 uczestników oraz 3 szkoły, których uczniowie zgromadzą najwięcej punktów.

 

Nagrodą dla szkół będą pomoce dydaktyczne.

W jaki sposób szkoła może gromadzić punkty?
Każdy uczeń, który:
1. w Module dla Szkół na www.dyktanda.pl został przypisany do klasy w danej szkole,
2. dołączy do rywalizacji klikając “Zapisz się do konkursu” na tej stronie: 
https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii
będzie gromadził punkty równocześnie dla siebie oraz dla jego szkoły. Punkty zdobyte przez niego za rozwiązywanie dyktand nie będą dzielone. Będą się naliczały w obu rankingach w jednakowej wysokości - w prywatnym rankingu ucznia w jego grupie wiekowej oraz w rankingu szkół.

Koniecznym warunkiem do tego, aby szkoła mogła wziąć udział w konkursie Mistrz Ortografii, jest posiadanie przez nią aktywnego profilu w Module Szkół na stronie Dyktanda.pl. Jest to w pełni bezpłatne, może go założyć dyrekcja lub nauczyciel. Przygotowaliśmy pomocną instrukcję w formie wideo, która znajduje się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=_t8GNHSYm0E&ab_channel=DyktandaPL

II edycja konkursu Mistrz Ortografii stanowi wymarzoną okazję do powtórzenia i utrwalenia prawidłowej pisowni setek skomplikowanych wyrazów. Pierwsza edycja konkursu, która miała miejsce wiosną 2020 roku, zgromadziła ponad osiem tysięcy uczestników! Rozwiązali oni łącznie aż 423 916 dyktand! Tegoroczna edycja prawdopodobnie powtórzy ten sukces. Dyktanda na naszym portalu rozwiązuje się w sposób intuicyjny i atrakcyjny dla użytkowników w każdym wieku, a rywalizacja w ramach konkursu stanowi świetną motywację do lepszego poznania języka ojczystego.

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Państwa uczniów do udziału w konkursie Mistrz Ortografii edycja II!