Wszystko o dostosowaniach na egzaminie maturalnym 2022 r.

 

 Co podlega dostosowaniom, kto jest do nich uprawniony i na jakiej podstawie, jakich terminów należy dotrzymać?

 

 

Co może podlegać dostosowaniu na egzaminie maturalnym?

 

 

forma egzaminu: odrębne arkusze egzaminacyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości zdających

warunki egzaminu – w zależności od sytuacji osoby zdającej:

 • osobna sala,
 • odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne (np. słowniki),
 • przedłużenie czasu (egzamin pisemny – do 30 min, egzamin ustny – 15 minut)
 • odrębne zasady oceniania zadań
 • pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu lub specjalisty od danego rodzaju niepełnosprawności (jeśli jest to konieczne do uzyskania właściwego kontaktu z osobą zdającą lub pomocy w obsłudze sprzętu)

Kto jest uprawniony do dostosowań i na jakiej podstawie:

 • Osoby posiadające:

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (dostosowanie formy: specjlany arkusz i warunków: w zależności od rodzaju niepełnosprawności)

◦ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (dostosowanie warunków)

◦ orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dostosowanie warunków)

◦ opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej)
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (dostosowanie warunków: odrębne zasady oceniania uwzględniające trudności osoby zdającej)

 • Osoby chore lub niesprawne czasowo oraz chore przewlekle, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (dostosowanie warunków: wydłużenie czasu egzaminu)
 • Osoby objęte w roku szkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
  ze względu na:

◦ trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

◦ zaburzenia komunikacji językowej

◦ sytuację kryzysową lub traumatyczną

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

 • Osoby – cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dostosowanie warunków)

Kiedy należy złożyć powyższe dokumenty uprawniające do dostosowań?

 

Do 30 września, razem z deklaracją o przystąpieniu do matury – do sekretariatu.

 

Jeżeli komuś nie uda się zrobić tego w tym terminie, należy to zgłosić mailem
do p. Katarzyny Gaweckiej (k.gawecka@lo9.gdynia.pl) i dostarczyć dokument tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Uwaga: dokumenty (opinie, orzeczenia, za świadczenia lekarskie), które zostały złożone w szkole wcześniej, nadal obowiązują i nie ma konieczności ich ponownego składania.

Zaświadczenia o stanie zdrowia, na przykład o chorobach przewlekłych, należy zweryfikować, czy są aktualne. Do chorób przewlekłych należą m.in. astma, choroby krążenia, choroby nerek, nowotwory, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, padaczka, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie tętnicze.

 

Opinia rady pedagogicznej wobec osób objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wydawana jest na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo przez psychologa/ pedagoga szkolnego po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Może to m.in. dotyczyć uczniów w sytuacjach kryzysowych wywołanych np. rozwodem rodziców, utrata bliskiej osoby, poważną chorobą w rodzinie, doświadczeniem traumatycznego przeżycia.

 

Co dalej?

 

Rada pedagogiczna wskazuje możliwe dostosowania dla każdej osoby. Najpóźniej do 10 lutego 2022 każda osoba zdająca otrzyma pisemną informacje o możliwych sposobach dostosowania dla niej egzaminu maturalnego i również pisemnie potwierdzi, czy chce z nich skorzystać.

Co to jest eTwinning

To społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy i współpracująca na specjalnie w tym celu stworzonej platformie  internetowej TwinspaceDzięki programowi  eTwinning uczniowie mają szansę kooperować z rówieśnikami z całej Europy rozwijając swoje kompetencje językowe i cyfrowe.
Pod koniec marca
 rozpoczęliśmy we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół Nr 1 w Wejherowie realizację projektu Ein gesunder Geist  in einem gesunden Körper

 (W zdrowym ciele zdrowy duch).

 

  Uwaga- 27 maja dodano nowe materiały graficzne

 

 

Polegała ona na przygotowaniu programu i planu pracy oraz znalezieniu na platformie eTwinning szkół zagranicznych chcących razem z nami współpracować przy realizacji projektu. Ostatecznie udało nam się zainteresować nim  następujące szkoły:

 • Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne - IISS "De Nora" z Altamury (Włochy)

 

 

 • Liceum nauk ścisłych i przyrodniczych Fen Lisesi w Giresun (Turcja)

 

 

 

 

 • Gimnazjum (liceum)  w Michalowcach (Słowacja)

 

 

 

 

 

Projekt nasz realizowany jest w całości w języku niemieckim i uczestniczy w nim z naszej

 

szkoły siedem uczennic klas drugich: Amelia Bożyk i Zuzanna Michalak z kl. 2D1, Eliza Koszałka z kl. 2G1, Karolina Kostecka i Natasza Skulich z kl. 2C2 oraz Marcelina Palczak i Edyta Sawrycka z kl. 2G2.

Do tej pory uczennice i uczniowie biorący udział w naszym projekcie  mogli sprawdzić się językowo i „cyfrowo” w różnorodnych zadaniach:

 

Wszystkie zdjęcia  pochodzą z zasobów uczniów i nauczycielek ze szkół biorących udział w projekcie; prezentowane prace zostały także wykonane przez uczennice i uczniów z naszej i z pozostałych szkół.

 • stworzenie logo projektu,

 

 

 • stworzenie komiksów do idiomów z częściami ciała (np. die Nase in alles hineinstecken, alle Hände voll zu tun haben, die Beine unter  die  Arme nehmen i inne). Do przygotowania  komiksów uczennice i uczniowie wykorzystali takie narzędzia cyfrowe,jak canva, soryjumper,pixton i inne,

 

 

 

 

 

 

 • przygotowanie interaktywnego słowniczka (nagrania głosowe) do tematyki dolegliwości na Genially, (poniżej link do odsłuchu – należy kliknąć na głośniczek, aby odsłuchać, jak wymawia się konkretny wyraz w danym języku),

    https://tiny.pl/rvzqm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • przygotowanie i umieszczenie na padlecie  opisów i zdjęć zdrowych posiłków -  link:  https://tiny.pl/rvzh3)

 

 

 

 

 

 

 • aktywne uczestniczenie w videoczacie (przedstawianie się, zadawanie i odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie quizów)

Poza tym na bieżąco komunikujemy się na grupie stworzonej na WhatsAppie i umieszczając tam zdjęcia i krótkie komentarze dzielimy się tym, co aktualnie dzieje się w naszym życiu , czym się interesujemy, co chętnie jemy itp. 

W połowie czerwca zamierzamy zamknąć nasz projekt i do tego czasu zostały nam do wykonania jeszcze trzy zadania oraz spotkanie online, na którym podsumujemy nasze działania. Ale o tym poinformujemy Was w następnym  wpisie

 

Edyta Delekta