Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

Szanowni Rodzice, Uczennice i Uczniowie   
Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Gdyni

 

Informuję Państwa, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, które zostanie wydane w dniu 24 marca 2020 r., w naszej szkole zostanie wdrożone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Zarządzenie Dyrektora będzie dostępne od dnia 25.03.2020 r. na stronie internetowej IX Liceum pod adresem: www.lo9.gdynia.pl.

 

 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczanie uczniów będzie odbywało się w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania na odległość według poniżej przedstawionych zasad.

 

1. Zajęcia będą odbywały się przy użyciu platformy Office365 dla Edukacji, która umożliwia różne formy prowadzenia lekcji, włącznie z połączeniami grupowymi na żywo. O wykorzystaniu poszczególnych możliwości prowadzenia zajęć decydować będzie nauczyciel przedmiotu. Dopuszczalne jest wykorzystywanie innych środków komunikowania się na odległość na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu, po uzgodnieniu tego z uczniami danej klasy. 

 

2.  Zajęcia będą odbywać się codziennie w wymiarze godzinowym zgodnym z planem, który obowiązywał do czasu zawieszenia nauki w szkole.

 

 

 3. Dopuszczona będzie zmiana dziennego rozkładu lekcji bez zmiany wymiaru godzinowego zajęć, na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu i po uzgodnieniu z uczniami danej klasy. Celem powyższego jest zapewnienie realizacji zajęć w przypadku problemów technicznych, które mogą występować podczas połączeń na odległość.

 

4. Udział w zajęciach dla uczniów posiadających dostęp do zdalnych środków komunikowania będzie obowiązkowy, a zwolnienie z nich może nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w szkole na podstawie Statutu szkoły.

 

 5. W ramach prowadzonych zdalnie lekcji będzie realizowana podstawa programowa. Treści jej mogą być modyfikowane przez nauczyciela przedmiotu adekwatnie do ograniczeń wynikających z formy nauczania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, konieczność zróżnicowania zajęć ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich wykorzystania.

 

6. W ramach zajęć, które będą odbywały się w systemie na odległość nauczyciele przedmiotów będą monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, a także wystawiać oceny. Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną określone w zarządzeniu dyrektora szkoły, które ukaże się w dniu 25.03.2020 r.

 

 7. W okresie prowadzenia zajęć w systemie komunikowania się na odległość funkcjonowanie szkoły będzie dokumentowane w e-dzienniku, w którym będą umieszczane na bieżąco oceny, tematy zajęć i ich rozkład oraz odnotowywany będzie udział uczniów.

 

 8. Nauczyciele przedmiotów od dnia 25.03.2020 r. będą sukcesywnie przekazywać uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej.

 

 9.  W okresie prowadzenia nauki zdalnej nauczyciele będą prowadzić konsultacje dla uczniów i rodziców według harmonogramu, który będzie umieszczony w e-dzienniku.

 

 10. W okresie zdalnego nauczania będzie nadal funkcjonowała pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. W tej sprawie proszę szczegóły ustalać z wychowawcami lub bezpośrednio z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 

Kontakt mailowy do psychologówb.adamczyk@lo9.gdynia.pl , m.sulewska@lo9.gdynia.pl. a.gebka@lo9.gdynia.pl.

 

 

Kontakt mailowy do pedagogów:         a.miklaszewska@lo9.gdynia.pl,          a.mestek@lo9.gdynia.pl.

 

Uwzględniając powyższe zasady uprzejmie proszę rodziców o podjęcie niezbędnych działań, które zapewnią Waszym dzieciom dostęp w tym okresie do narzędzi służących do zdalnego komunikowania się (łącze internetowe, komputery, smartfony, telefony, itp.). Brak dostępu do tych narzędzi   pozbawi Wasze dzieci   możliwości udziału w zdalnym nauczaniu. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniom tych urządzeń i kanałów komunikowania.

 

Sposób realizacji programu nauczania dla uczniów, którzy nie będą posiadać możliwości nauki za pomocą metod i technik komunikowania się na odległość będzie indywidualnie uzgodniony przez wychowawców poszczególnych klas.

 

                                                            Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                       w Gdyni

                                                                           Wiesława Krysztofowicz